Wednesday, 11 June 2014

BBPM2203 - PENGURUSAN PEMASARAN II

LAPORAN PEMBANGUNAN PRODUK BARU


1.0  pendahuluan
Pengurussan pemasaran merupakan gabungan dua disiplin yang utama, iaitu pengurusan dan pemasaran.  Menurut Stoner et. al (dalam Zahari Mohamad et. al, 2011), pengurusan merupakan satu proses perancangan, pengorganisasian, kepimpinan  dan pengalaman terhadap tugas dan dan tanggungjawab ahli-ahli dalam organisasi dan penggunaan semua sumber yang dimiliki untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan.  Manakala pemasaran menurut Kotler (dalam Zahari Mohamad et. al, 2011)  merupakan satu proses perancangan dan pelaksanaan konsepsi, perletakan harga, promosi dan pengedaran idea, barangan dan perkhidmatan untuk menghasilkan pertukaran yang dapat memuaskan individu dan memenuhi matlamat organisasi.